Hjortshøj Dagtilbud er beliggende i Hjortshøj – i Virupskolens distrikt – og er en del af det geografiske område, som i Børn & Unge går under navnet Område Nord.

Dagtilbuddets tre integrerede daginstitutioner - Bifrost, Solsikken og Spiren – er alle beliggende i Hjortshøj, hvor der er et stærkt og engageret lokalsamfund. Her er mangfoldige måder at være familie på og forskellige måder at leve på repræsenteret.

Vores dagplejeafdeling med 12 dagplejere dækker til gengæld et stort geografisk område. Fra Mejlby og Hårup i nord til Elev og Hjortshøj i syd.

Fælles i dagtilbuddet

Afdelingerne i Hjortshøj Dagtilbud har hver deres speciale og styrke, som de tilrettelægger deres aktiviteter ud fra. Vi er dog alle optaget af at skabe de bedste rammer for dit barns udvikling og trivsel, og vores fælles praksis omkring læring ligger fast. Vi har fokus på det hele menneske og dermed på faglig, personlig, social og kulturel dannelse.

Vi har en fælles vision om at skabe en barndom, der har værdi i sig selv, og at være med til at udvikle glade og robuste børn, der bliver godt rustede til at møde livet. Børn, for hvem det kan lykkes at skabe det liv, de ønsker sig. Vores mål er, at de børn, vi sender af sted i skole, har udviklet et godt fundament af selvværd og selvtillid, som de kan trække på videre i livet.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med dit barns udvikling og trivsel under Fælles i Dagtilbuddet. 

Omdrejningspunktet for vores arbejde med børnene er en tæt og løbende dialog med forældrene.

Et godt og konstruktivt forældresamarbejde er et fælles ansvar og er med til at sikre, at dit barn trives og udvikler sig positivt. Vi prioriterer den direkte dialog. Det betyder, at vi gerne vil have dine konstruktive tilbagemeldinger, hvis der er noget, du under dig over, men også gerne, når der er noget, du glæder dig over. Foruden den direkte, daglige dialog inviterer dagtilbuddet dig også til samtaler om dit barns udvikling og trivsel.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i Dagtilbuddet. 

Fokus på sprog og motorik

I dagtilbuddet har vi et særligt fokus på dit barns sproglige- og motoriske udvikling.

Det er afgørende for dit barns udvikling, at det kan forstå og kommunikere med sin omverden. I den forbindelse er sproget et vigtigt redskab. Barnets sproglige udvikling og formåen har samtidig stor betydning for, hvordan det klarer sig i skolen.

Til at støtte op om dette arbejde har dagtilbuddet en uddannet sprogvejleder, som rådgiver afdelingerne om, hvordan de kan tilrettelægge sprogstimuleringen.

Vi er også meget optaget af at udfordre barnets motoriske færdigheder. Det gælder både de grovmotoriske, finmotoriske og sansemotoriske færdigheder. Vi tror nemlig på, at dit barn skal lære verden at kende ved at prøve ting på egen krop.

Til at støtte op om dette arbejde har vi en uddannet motorikvejleder, og i alle afdelinger har vi uddannede motorik-assistenter.

Læs mere om vores arbejde med dit barns sproglige- og motoriske udvikling under Fælles i Dagtilbuddet. 

Samarbejde med lokalsamfundet og Virupskolen

I Hjortshøj Dagtilbud arbejder vi på tværs af afdelinger og med lokalsamfundets mange interessenter: lokalcenter, sportsklub, spejderne, kirken og de økologiske andelssamfund i Hjortshøj og Vimby og i særdeleshed med den lokale skole – Virupskolen.

De fleste af vores børn starter på Virupskolen, og derfor har vi et tæt samarbejde med skolen om at forberede dit barn bedst muligt til skolelivet. Sammen med skolen og SFO arrangerer Børneklubben besøg på skolen. Det kan fx være til en ”læse-makker-dag”, hvor udvalgte kontakt-elever fra skolen læser højt for børnene og viser dem rundt på skolen. Eller det kan være indskolingspædagogerne, der inviterer til bål-dag på skolen. Alt sammen arrangementer, som er med til at afmystificere det at gå i skole.

Læs mere om vores samarbejde med lokalsamfundet under Fælles i Dagtilbuddet.